H Προστασία του τοπίου στις διάφορες μορφές του. Πρόταση και πρόκληση.

Το άρθρο διακρίνεται σε  4 ενότητες.

Η πρώτη αναφέρεται στον τόπο του δικαίου, διότι και αυτό έχει τον τόπο του στον οποίο διαμορφώνεται, εξελίσσεται και ρυθμίζει τις σχέσεις που πραγματοποιούνται  μέσα σε αυτό. Ο Αριστοτέλης έλεγε και έγραψε «η γαρ η τάξις νόμος».

Το δίκαιο εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία που αφορά και είτε επιβάλλει εκ των προτέρων ορισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις, είτε έρχεται εκ των υστέρων να θεσμοθετήσει ή νομιμοποιήσει ήδη υπάρχουσες, δηλαδή συμπεριφορές που έχουν επιβληθεί από την πράξη και την κοινωνία. Το δίκαιο είναι μοχλός πολιτισμού μιας κοινωνίας που καθρεφτίζεται σε αυτήν διότι είναι σύνολο κανόνων που επιβάλλουν μια υποχρεωτική συμπεριφορά σε ένα λαό οργανωμένο σε κοινωνία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έχει εδαφικότητα και χρονικότητα γενικά μεγάλων χρονικών διαστημάτων. Το δίκαιο που έχει σχέση με τον χώρο, τον τόπο και το τοπίο είναι το πολεοδομικό και το χωροταξικό δίκαιο και εκείνο για την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που οι ρυθμίσεις τους καθρεφτίζονται και διαπλάθουν τον χώρο.

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο που αφορά στην διεθνή νομοθεσία για την προστασία και ανάδειξη του τόπου και του τοπίου και πώς ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις το καθένα. Στη συνέχεια, η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις διάφορες εκφράσεις του τοπίου, στο εικαστικό, ακουστικό, της αφής, το ηχητικό, το οσφρητικό και το γευστικό.

Η Τρίτη ενότητα αφορά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο και την προστασία που αυτό παρέχει και το αν και πώς μέσω αυτού είναι δυνατή η προστασία των διαφόρων εκφράσεων του τοπίου.

1. Εισαγωγή

Τα στοιχεία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι ο χώρος, ο τόπος, το τοπίο, αλλά και ο χρόνος.

Ο χώρος, στις αρχές του 20ου αιώνα και υπό την επίδραση της ιδεολογίας του μοντέρνου κινήματος, κυριάρχησε ως ένα ποσοτικό αγαθό, όπως και ο σχεδιασμός του, ως παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος με προεξάχουσα φυσιογνωμία και εκφραστή τον Le Corbusier, o oποίος είχε χαρακτηρίσει το σπίτι ως μηχανή του κατοικείν. Πράγματι, ο χώρος είναι μια γεωμετρική έννοια μετρήσιμη σε τρείς βασικές διαστάσεις, ύψος, πλάτος, μήκος. Μέσα όμως στον χώρο δημιουργείται ο τόπος.

Ο τόπος αναφέρεται σε έναν χώρο με πολύ περισσότερες διαστάσεις, εκτός από τις ως άνω γεωμετρικές, αμέτρητες θα μπορούσαμε να πούμε, όπως πολιτειακές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές, αλλά και ιδεολογικές, συναισθηματικές, και τέλος χρονικές. Ο τόπος έχει την χρονικοτητά του, έχει τον χρόνο του, τον καιρό του μέσα στον οποίο δημιουργείται ο Λόγος του και ο Μύθος του. ΄Ετσι, άλλωστε, δεν αρχίζουν και όλα τα παραμύθια;

Ο τόπος έχει χαρακτήρα, ο οποίος συγκροτείται από το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών του, των μορφών κάθε είδους που τον αφορούν και από τη στιγμή που  έχει μία οντότητα, μία μοναδικότητα, μία ταυτότητα, όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου του, αποκτά τη φυσιογνωμία του.

Το τοπίο είναι το σύνολο της αντίληψης που προσφέρει ένας τόπος στους χρήστες του, αλλά και των συναισθημάτων που τους δημιουργεί . Η αντιληπτική δομή ενός τοπίου είναι ο συγκερασμός του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των έργων και της δράσης των ανθρώπων, του ανθρωποποίητου περιβάλλοντος.

2. Διεθνές θεσμικό πλαίσιο.

H Διεθνής Κοινότητα έχει ασχοληθεί με την προστασία του τοπίου και το έχει ανάγει σε διεθνώς προστατευτέο έννομο αγαθό  με τη «Διεθνή Σύμβαση για την παγκόσμια ΠολιτιστικήΦυσική κληρονομιά» (Σύμβαση της Ουνέσκο) που έχει υπογραφεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1972 και έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας τάξη με τον ν.1126 /1981.

Στη Σύμβαση αυτή διακρίνονται τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς (αρθ. 1) από εκείνα της φυσικής (αρθ. 2). Το τοπίο, ως αντικείμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς, ορίζεται ως έργο του ανθρώπου ή συνδυασμός έργων του ανθρώπου και της φύσης, καθώς και εκτάσεις, περιλαμβανομένων και των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες έχουν παγκόσμια αξία από απόψεως ιστορικής, αισθητικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής.

Ως φυσική κληρονομιά θεωρούνται τα φυσικά τοπία , ή οι ακριβώς καθορισμένες φυσικές εκτάσεις παγκόσμιας αξίας από την άποψη της επιστήμης, της ανάγκης διατηρήσεως ή του φυσικού κάλλους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Σύμβαση της Γρανάδας «για την προστασία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» (ν.2039/1992), δεν αναφέρεται στο τοπίο αλλά στους τόπους, ορίζοντάς τους ως «σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει κτισμένα, τα οποία αποτελούν εκτάσεις, τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς, ώστε να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και τα οποία είναι σημαντικά λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού και τεχνικού τους ενδιαφέροντος.»

Το κενό αυτό, θα μπορούσε να λεχθεί ότι συμπληρώθηκε  από την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου» που υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 22 Οκτωβρίου 2002 και τέθηκε σε ισχύ στην χώρα μας με τον ν.3827/2010, «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου» (ΦΕΚ Α 30/25-2-2010).

Κατά το άρθρο 1 της ως άνω σύμβασης, «Τοπίο σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλοεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρωπίνων παραγόντων». Δηλαδή, η συλλογική αντίληψη που προσφέρει ένα τοπίο στους χρήστες του δημιουργείται από την αντίληψη και τη συνέργεια  του ανθρώπου και της φύσης». Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση αναφέρεται τόσο στο φυσικό τοπίο όσο και στο ανθρωγενές και επιδιώκει την προστασία και των δύο.

Οι στόχοι αυτής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι η προώθηση της προστασίας των τοπίων, η διαχείριση, ο σχεδιασμός της και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων (άρθρο 3).

Πρέπει λοιπόν να αναδειχθεί μία πολιτική τοπίων, που σημαίνει σύμφωνα με την ως άνω Σύμβαση «μια έκφραση από τις αρμόδιες αρχές γενικών αρχών, στρατηγικών και οδηγιών που επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων» (άρθ 1 στοιχ. β).

Η πολιτική αυτή πρέπει να έχει ως στόχο για κάθε «συγκεκριμένο τοπίο τη διαμόρφωση  από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των προσδοκιών του κοινού όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των τοπίων και του περιβάλλοντός τους», ώστε αυτές να καλύπτουν τόσο τις πρακτικές ανάγκες, όσο και τις συναισθηματικές και ιδεολογικές του. Με την πολιτική επιδιώκεται η προστασία του τοπίου που σημαίνει «δράσεις για να συντηρηθούν και να διατηρηθούν τα σημαντικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που δικαιολογούνται από την αξία του ως κληρονομίας, η οποία πηγάζει από τη φυσική του διαμόρφωση και ή από την ανθρώπινη δραστηριότητα» ( άρθ.1 στοιχ.γ).

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός τοπίων που σημαίνει δυναμική δράση με μακροπρόθεσμη προοπτική για να ενισχύονται, αποκαθίστανται ή να δημιουργούνται τοπία, όπως και διαχείριση τοπίων μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης για να διασφαλίζεται σε τακτική βάση η συντήρησή τους και να εναρμονίζονται οι μεταβολές τους που προξενούνται από κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (άρθ.1 στοιχ.στ).

Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε όλη την επικράτειά τους και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αναφέρεται σε εξαιρετικά τοπία, όπως και σε χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα (άρθ.2).

Η Σύμβαση αυτή συνιστά τον νόμο-πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να διαμορφώνονται οι εθνικές νομοθεσίες ανάλογα με την κατανομή των εξουσιών τους, τις συνταγματικές αρχές τους και τις διοικητικές ρυθμίσεις τους , πάντα μέσα στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας. Δίνει γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις και περιγράφει το αντικείμενό της, δηλαδή το τοπίο, ορίζοντας τα βασικά του στοιχεία.

Το τοπίο, όμως, έχει διάφορες εκφράσεις, δεδομένου ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον έξω κόσμο μέσω των πέντε αισθήσεών του. Την όραση, την ακοή, την αφή, την όσφρηση και τη γεύση. Θα πρέπει, λοιπόν, να διακρίνουμε τις ανάλογες μορφές τοπίου. Το εικαστικό, το ακουστικό, της αφής, το οσμητικό και το γευστικό. Στόχος μας είναι να  προστατεύσουμε τις ποιότητές τους και να τις αναδείξουμε. Οι ιδιότητες του κάθε τοπίου δίνουν την αντιληπτική δομή του τόπου, της πόλης και συνθέτουν τη φυσιογνωμία της. Οι ιδιότητες όμως αυτές απορρέουν από όλες τις μορφές του τοπίου, όπως έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

Το εικαστικό τοπίο, δημιούργημα κυρίως του ανθρώπου, είναι το κυρίως προστατευτέο διεθνώς, διότι σε αυτό περιλαμβάνεται η αρχιτεκτονική κληρονομιά του κάθε τόπου που χαρακτηρίζει την εξέλιξη της ιστορίας του, αλλά και την ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού, της ανθρωπότητας και τις διάφορες φάσεις που αυτός έχει περάσει. Και τούτο διότι στο δομημένο περιβάλλον καθρεφτίζονται οι συνθήκες, πολιτειακές, κοινωνικές, θρησκευτικές, οικονομικές, τέχνης αλλά και δικαίου, όπως και οι ιδιαιτερότητες κάθε εποχής και κάθε τόπου. Αυτό είναι ανθρώπινο δημιούργημα, κυρίως των μαστόρων όπως τους λέγανε στον μεσαίωνα, μεταγενέστερα των τοπογράφων, οι οποίο πρώτοι συγκεκριμενοποιήσαν την αισθητική του τόπου σε εικόνα (18ος αιώνας) και σήμερα των αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν το οπτικό τοπίο.

Όμως, όταν κατοικούμε ή επισκεπτόμαστε έναν τόπο, για να αποκτήσουμε τη συνολική εικόνα του συντρέχουν και οι άλλες αισθήσεις εκτός από την όραση, όπως η ακοή , η όσφρηση, η αφή , η γεύση, που αποτελούν μαζί με τις ψυχολογικές και ιδεολογικές εντυπώσεις, όπως και με τα γεγονότα που έχουν κατά καιρούς διαδραματισθεί στον τόπο αυτό και έχουν διαμορφώσει την αισθητική του, την αντιληπτική δομή του και τη φυσιογνωμία του.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε και αυτές τις μορφές του τοπίου , εφαρμόζοντας, αν υπάρχουν, κανονιστικά μέτρα ή ερμηνεύοντας τα υφιστάμενα προς τον σκοπό αυτόν.

3. Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Ο τόπος όπως και « η εικόνα» , η αντίληψη που αυτός δίνει, δηλαδή το τοπίο, διακρίνεται σε φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτιστικό και με αυτές τις έννοιες προστατεύεται από το Σύνταγμα του 1975-2001.

Στην ελληνική νομοθεσία απαντάται ο όρος «τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» ήδη στον ν.1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830» και προστατεύονται όπως οι αρχαιολογικοί χώροι και οι ιστορικοί τόποι.

Με τον ΓΟΚ του 1985/2000 και τον ΝΟΚ/2012 δηλαδή τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό προστατεύονται και χαρακτηρίζονται ως ζώνες ιδιαιτέρου κάλλους χώροι, τόποι, τοπία ή και φυσικοί σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως και αυτοτελείς σχηματισμοί φυσικού ή ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εντός ή εκτός οικισμών με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους. Σε αυτούς, με π.δ. μπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι , μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης και χρήσεων γης. Από την ερμηνεία της ως άνω διάταξης προκύπτει ότι αναφέρεται κυρίως στο ανθρωπογενές τοπίο και στο φυσικό τοπίο ως παρακολούθημά του, με κεντρικό πυρήνα την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ή κάποιον οικισμό.

Ο ορισμός του φυσικού τοπίου δίνεται στον ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζοντάς το ως το «κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών ή μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλοεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια οπτική εμπειρία». Επίσης, ο ίδιος νόμος αναφέρεται στην προστασία από τον θόρυβο, όπως και στην προστασία της φύσης και του τοπίου, καθιερώνοντας ανάλογα με τη φύση τους και την αξία τους 3 βαθμούς προστασίας, επιβάλλοντας για τον χαρακτηρισμό τους την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. Ο νόμος αυτός αναφέρεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και καθορίζει ως στοιχείο της ύπαρξης ενός τοπίου τη σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας, αγνοώντας άλλες τυχόν εκφράσεις που είναι δυνατόν να έχει ένα φυσικό τοπίο, όπως να έχει ιδιαίτερους ήχους π.χ. καταρράκτη, όπως στην Έδεσσα ή στις περίφημες βάθρες της Σαμοθράκης, όπου οι ήχοι του νερού, εκτός από το γεγονός ότι συνθέτουν μία εξαιρετική οπτική εμπειρία, συνθέτουν επίσης και μια ακουστική μοναδική εμπειρία, και πρέπει να προστατευθεί και να αναδειχθεί. Προβλέπεται η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης για τον χαρακτηρισμό και την προστασία της φύσης, με στόχο όμως κυρίως μόνον την οπτική εμπειρία, όπως άλλωστε επιτάσσει ο νόμος. Βεβαίως και οι δύο αναφερόμενοι τόποι έχουν χαρακτηρισθεί και ως τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως προστατευτέοι, με επίκεντρο όμως πάντα την εικαστική τους απόδοση.

Αγνοούνται γενικώς οι άλλες μορφές του τοπίου, το ηχητικό και οσμητικό τοπίο , που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωραίες ή ενδιαφέρουσες και συνιστούν στοιχεία της φυσιογνωμίας του τόπου και του τοπίου, όπως το αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης ή ο χρήστης, δεδομένου ότι τα ως άνω στοιχεία συνιστούν ποιοτικά στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης της φυσιογνωμίας ενός τόπου. Ορισμένες, μάλιστα, φορές κάποια μορφή του τοπίου είναι τόσο έντονη που χαρακτηρίζει τον τόπο όπως π.χ. η μυροβόλος Χίος με τα μαστιχόδενδρα της .

Ειδικότερα ως προς το ηχητικό τοπίο, ο νομοθέτης αγνοεί τον ήχο και ασχολείται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, με τον θόρυβο σε σχέση με την έντονη όχληση που αυτός προκαλεί, τόσο στο δημόσιο χώρο, εξαιτίας των μεγάλων δρόμων, των πολλών αυτοκινήτων, αεροπλάνων, τραίνων, μεγαφώνων έντονης μουσικής και πολλών άλλων αιτιών, αλλά και στον ιδιωτικό χώρο, στο σπίτι, πολλές φορές είναι ενοχλητικός διότι υπάρχουν πολλές πηγές θορύβου και εκεί, όπως η τηλεόραση, οι ηλεκτρικές μηχανές, ο κλιματισμός κ.α.

Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕ στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος έχει εκδώσει σειρά οδηγιών που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων, από τα Κράτη – Μέλη, καθορίζοντας τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, ανάλογα με το είδος του θορύβου, δηλαδή την πηγή προέλευσής του, σε αεροπορικό, κυκλοφοριακό, κ.λ.π. Επίσης, ζητά τη σύνταξη χαρτών θορύβου και τη λήψη διαφόρων μέτρων για τη μείωση της όχλησης που προκαλεί, π.χ. εγκατάσταση ηχοπετασμάτων, όταν ελεύθεροι λεωφόροι διέρχονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως και τη λήψη αστυνομικών μέτρων για την καταπολέμησή του στους δημόσιους χώρους.

Ο θόρυβος μπορεί να αντιμετωπισθεί επίσης με τους πολεοδομικούς κανόνες, και ειδικότερα, εκείνων των χρήσεων γης, με την ορθή χωροθέτηση των οποίων αλλά και τη μίξη τους, δουλειά – κατοικία, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη του ηχητικού τοπίου. Π.χ μέρος του ηχητικού τοπίου στην Ερμούπολη είναι και η μπουρού των ναυπηγείων, διότι όπως είπαν κάτοικοι της, σημαίνει ότι τα ναυπηγία δουλεύουν και άρα υπάρχει δουλειά. Μέρος του ηχητικού τοπίου στην Άνω Σύρο είναι η εκκλησιαστική μουσική, που ακούγεται από τα καθολικά μοναστήρια, ενώ στην Πίατσα κυριαρχούσε πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, η λαϊκή μουσική του Βαμβακάρη. Επειδή αυτά τα ηχητικά τοπία είναι στοιχεία της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της, πρέπει να προστατευθούν.

Επίσης, η χρήση των καταλλήλων υλικών και η κατασκευή των κτιρίων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, μπορεί να συμβάλλει στην ηχοαπομόνωση και στην ηχομόνωση των κτηρίων .

Με τη σκέψη αυτή οδηγούμεθα στο τοπίο της αφής, σε εκείνο δηλαδή που εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με τον χώρο που τον περιβάλλει και τα αντικείμενα με τα οποία ή μέσα στα οποία ζει. Άλλωστε, και η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων, στην αίσθηση αυτή του ανθρώπου στηρίζεται. Αυτός επιθυμεί να αισθάνεται, μέσα από τη σωματική επαφή του, ότι το σπίτι τού εξασφαλίζει ασφάλεια, ηλιασμό, αερισμό και φωτισμό καθώς και ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτά  επιτυγχάνονται με έναν ορθολογικό σχεδιασμό του χώρου και τη χρήση των κατάλληλων υλικών στοιχείων αναγκαίων για μία υγιεινή διαβίωση. Επίσης, το τοπίο της αφής, η αίσθηση που δίνει στον άνθρωπο ο γύρω του χώρος, συμβάλλει στο να αισθάνεται ασφαλής και ικανοποιημένος π.χ. είτε περπατάει σε έναν καλοστρωμένο δρόμο, ή σε ένα παραδοσιακό αυθεντικό μονοπάτι είτε στα Ηλύσια πεδία στο Παρίσι. Το τοπίο της αφής είναι εξίσου σημαντικό με το οπτικό τοπίο και συμβάλλει και στη δημιουργία του αισθητικού τοπίου. Και τα δύο επηρεάζονται από ορισμένες κανονιστικές διατάξεις και είναι αποτέλεσμα πολεοδομικού αλλά κυρίως αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και χρήσης υλικών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η χρήση των καταλλήλων τεχνικών και υλικών συμβάλλουν επίσης στην εξοικονόμηση της ενέργειας, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το οσμητικό τοπίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και στην αναγνωρισιμότητα ενός τόπου. Όταν πλησιάζεις ή είσαι σε ένα λιμάνι δεν είναι οι ιδιαίτερες μυρουδιές του που το χαρακτηρίζουν; Οι μυρουδιές, τα αρώματα, είναι στενά συνυφασμένα με την ζωή και την ιστορία του ανθρώπου. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα περιγράφει πως οι εμπόλεμοι, και κυρίως οι Αχαιοί, πριν από κάθε μάχη λούζονταν και έβαζαν αρώματα, προκειμένου αν σκοτωθούν να είναι καθαροί και αρωματισμένοι.  Άλλωστε, όλες οι θρησκείες από αρχαιοτάτων χρόνων είχαν προβλέψει την επάλειψη του νεκρού με αρώματα .Το οσμητικό τοπίο ρυθμολογεί επίσης τον χρόνο στον τόπο και στην εικόνα του, δηλαδή στο τοπίο. Όταν ανθίζουν και μοσχοβαλούνε οι πασχαλιές σημαίνει ότι ήρθε το Πάσχα, όπως επίσης, όταν ανθίζουν οι νεραντζιές, καταλαβαίνουμε ότι η Άνοιξη φτάνει. Βέβαια, οι μοιρουδιές δεν είναι πάντα ευχάριστες. Μπορεί να είναι και δύσοσμες, οπότε εκεί είναι αναγκαίος σχεδιασμός προστασίας του τοπίου από αυτές.

Δεν έχουμε αξιολογήσει και σχολιάσει το γευστικό τοπίο, που είναι έργο φυσικό και ανθρώπινο και αναδεικνύει, τόσο τα προϊόντα, όσο και την κουζίνα κάθε τόπου και της ιδιαιτερότητες των γεύσεων που προσφέρει. Πόσες φορές δεν λέμε, πάμε εκεί για να φάμε καλά; Άλλωστε, τώρα η κουζίνα έχει γίνει της μόδας σε όλο τον κόσμο και είναι ένας τρόπος έλξης των τουριστών. Μη ξεχνάμε, ότι η χωριάτικη σαλάτα κρίθηκε άξια διεθνούς διάκρισης απο την Ουνέσκο!

Το γευστικό τοπίο έχει ως συνεπακόλουθο και το οσμητικό τοπίο. Ποιος δεν έχει συνδέσει τη μυρουδιά της βασιλόπιτας στο σπίτι με τις γιορτές των Χριστουγέννων;

Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το τοπίο έχει πολλές μορφές, άξιες προστασίας και ανάδειξης. Το ερώτημα είναι, αν έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο να κάνουμε αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αρχή. Διαθέτουμε προδιαγραφές πολεοδομικών μελετών, μελετών προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικές πολεοδομικές μελέτες για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών και αρκετά άλλα πολεοδομικά εργαλεία, όπως οι διάφορες ζώνες, οι χρήσεις γης, που θα ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουν και διατάξεις σχετικές. Σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει και η νομολογία του ΣτΕ και να παίξει για μια ακόμα φορά πρωτοποριακό ρόλο στην εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Τολμώ να θέσω ορισμένες προϋποθέσεις εργασίας. Ο κλασικός ορισμός της πολεοδομίας ορίζει την πόλη και ως έργο τέχνης, ανάγοντας την αισθητική της ως έννομο προστατευτέο αγαθό. Η αισθητική όμως δεν εξαντλείται μόνον στο δομημένο περιβάλλον, δηλαδή το κάθετο επίπεδο της πόλης, ήτοι τις όψεις ή το κάτω οριζόντιο, δηλαδή στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και στο άνω οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή στις ταράτσες των σπιτιών και πέρα από εκεί στο sky line που αυτή προσφέρει στους θεατές της, είτε από ψηλά τον ουρανό είτε τη θέα που προσφέρει από πάνω προς τα κάτω είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως προς το άνω οριζόντιο επίπεδο της πόλης, θα έπρεπε να ελέγχεται ο εξοπλισμός των ταρατσών και να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και με καλή αισθητική. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε ορισμένους παραδοσιακούς οικισμούς όπου π.χ. απαγορεύονται οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στις ταράτσες ή άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις ή τμήματά τους που παρουσιάζουν σχετικό αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως αν έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευτέοι.

Οι στέγες των σπιτιών, τα μνημεία, οι ελεύθεροι χώροι και όγκοι, αστικοί και περιαστικοί, διαμορφώνουν το sky line του τόπου, της πόλης και αναδεικνύουν τα τοπόσημά της. Ποιος μπορεί να παραβλέψει τον βράχο της Ακρόπολης στο sky line της Αθήνας ή τον όγκο και τη φιγούρα του καθολικού Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο και απέναντι του την ορθοδόξη Μητρόπολη, τη θέα τους τόσο από το λιμάνι, όσο και από αυτές προς το λιμάνι; Αυτές οι φυγές προς την πόλη και από την πόλη, που συνιστούν στοιχείο της φυσιογνωμίας και της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου, θα πρέπει να προστατευθούν, ώστε να μην κλείσει η θέα τους από κτίσματα. Ήδη στην έρευνα του ΕΜΠ με τίτλο «Πρότυπος Πολεοδομικός Σχεδιασμός ιστορικής πόλης. Παράδειγμα η Ερμούπολη», οι ερευνητές προτείνουν να μείνουν αυτές οι φυγές ελεύθερες. Ο ΝΟΚ, επιδιώκοντας να προστατεύσει τον πολεοδομικό ιστό των παραδοσιακών οικισμών, στο άρθρο 6 στοιχείο γ δίνει τη δυνατότητα προκειμένου για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού των παραδοσιακών οικισμών, ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους, να τροποποιείται ή αναθεωρείται το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, έστω και αν επέρχεται μείωση της επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων. Συνεχίζει μάλιστα, ορίζοντας ότι στις περιοχές αυτές, μετά από μελέτες αστικού σχεδιασμού ή τοπίου, μπορεί να θεσπίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και να καθορίζονται ειδικές χρήσεις.

Η φυσιογνωμία της πόλης, όπως έχει ήδη λεχθεί, εκτός από το οπτικό τοπίο, περιλαμβάνει και τις άλλες του μορφές . Ως προς το ηχητικό αλλά και το οσμητικό τοπίο, είναι δυνατόν να αναρωτηθεί κανείς πώς μπορεί να προστατευθούν και να αναδειχθούν. Πρόκειται περί άυλων αγαθών και όπως αυτά προστατεύονται μέσω της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων ως μνημεία, αφού πρώτα καταγραφούν για να κριθεί το ενδιαφέρον τους και αν προσιδιάζουν στον τόπο, οι αξιόλογες εκφράσεις τους μπορούν να προστατευθούν από την πολεοδομική μελέτη , τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που αυτή επιβάλλει, και βεβαίως από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και κυρίως του ΣτΕ, όπως π.χ έγινε με τις καμπανοκρουσίες στην Αθήνα. Θα μπορούσε να βοηθήσει ο σχεδιασμός, και κυρίως οι χρήσεις γης, ώστε να προστατευθούν ορισμένες χαρακτηριστικές περιοχές.

Σχετικά με το τοπίο της αφής, είναι κατ εξοχήν εκείνο που εξαρτάται από τον πολεοδομικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τον κτιριοδομιό κανονισμό .

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι η έννοια του τοπίου έχει πλέον αναχθεί σε διεθνές αλλά και εθνικό έννομο προστατευτέο αγαθό, υπάρχει η νομική βάση που δίνει τη δυνατότητα στα αρμόδια Διοικητικά Εφετεία κατά τον έλεγχο των αδειών δόμησης, και ιδίως στο ΣτΕ, κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων, να ερμηνεύσουν διασταλτικά την έννοια της αισθητικής και της φυσιογνωμίας ενός τόπου και του τοπίου του και να επιβάλλουν, μέσω της νομολογίας τους, στη νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία του Κράτους, να εισάγουν στις κανονιστικές τους πράξεις, οι οποίες αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και νέες έννοιες σχετικές με την προστασία των διαφόρων μορφών του τοπίου. Ήδη στη ΖΟΕ της Μυκόνου αλλά και στο π.δ.7/17/4-2003, με το οποίο καθορίσθηκαν ορισμένοι οικισμοί ως παραδοσιακοί στη Μυτιλήνη, διατυπώνεται ως μορφή ενδεικνυόμενου τρόπου δόμησης, ότι η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο θα πρέπει να διασφαλίζει τη θέα από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, και το ΣτΕ τη δέχθηκε ως νόμιμη. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά. Η νομολογία, άλλωστε, δεν καθιέρωσε στην ελληνική νομοθεσία την έννοια της φέρουσας ικανότητας του περιβαλλοντικού και πολεοδομικού κεκτημένου; Για κάθε νέα αρχή χρειάζεται θάρρος, τόλμη και ισχύ, και βεβαίως φαντασία.

 

Bιβλιογραφία ελληνική

Αχτίδα Μ. «Ο ήχος στην αρχιτεκτονική και στην πολεοδομία» σπουδαστική διάλεξη ΕΜΠ, Αθήνα 1993

Bασιλαρά Αρχ. «Το οσμητικό τοπίο», Διδακτορική διατριβή 2011

Παπαγεωργίου – Βενετάς Α. «Η αισθητική αντίληψη της πόλης», Πρακτικά Σεμιναρίου Εργαστηρ. Πολεοδομικών Ερευνών 1970

Stefanou I. “Etudes des paysages vers une Iconologie de l’image” (Doctorat d’ Etat) Un. Re Strasbourg 1980

Στεφάνου Ιωσήφ και Ιουλία, «Το αστικό τοπίο», έκδ.Τομέας Πολεοδομίας – Χωροταξίας 1989

Στεφάνου Ι. « Προσεγγίσεις στην αντιληπτική δομή του χώρου», Περιοδικό Αρχαιολογία  αρθ.12, 1996

Στεφάνου Ι. και Ιουλία «Η περιγραφή της εικόνας της πόλης», Πανεπιστ.Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1999

Στεφάνου Ι. και συνεργάτες,  Εργαστήριο πολεοδομικής Σύνθεσης, «Η φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης» Ε.Μ.Π. Αθήνα 2000

Stefanou J., Stefanou D. Διεθνές συνέδριο Ακουστικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002

Στεφάνου Δανάη , «Μουσικό Περιβάλλον/Περιβαλλοντική μουσική, από τη σύνθεση στην Οικολογία , έργα και ιδέες» Πρακτικά Α’ Διεπιστημονικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος 1-3 Οκτωβρίου 2004

Stefanou D. “Placing the musical Landscape Spatiality, Performance and the primacy of experience”,  PHD Thesis Univ. of London, 2004

Τερκενλή Θ. «Το Πολιτισμικό τοπίο. Γεωγραφικές προσεγγίσεις», έκδ. Παπαζήση 1996

Lynch K. “The image of the city”, M.I.T. press Boston, Mass. 1962

Moles A. “Théorie d’ information et perception esthétique”, Ed.DENOEL/GONTHIER, Paris,1972

Cecile de Prado “Les paysages sonores” Conte rendu du colloque Inter. La sensibilisation du paysage de la perception à la protection, Segovia, Mai 2000

Marray S. “Five villages Soundscapes –The music of the environment”, series 3,4,1977

Χαικάλη Σοφία, «Καταπολέμηση του θορύβου και προστασία του ακουστικού τοπίου στα ελληνικά αστικά κέντρα. Θεσμικό πλαίσιο για τον θόρυβο», Διδακτ.διατριβ. ΕΜΠ 2006

Χατζοπούλου Τζίκα Α. «Ο ήχος ως στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου και ο θόρυβος ως παράμετρος ρύπανσης», 1999 Έρευνα η Φυσιογνωμία της πόλης.