Νόμος 4447/2016: Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος νόμος 4447/2016 “Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” που αντικαθιστά το πρώτο κεφάλαιο του νόμου 4269/2014 (υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο κεφάλαιο του εν λόγω νόμου, που αφορούσε το σύστημα χρήσεων γης, έχει ήδη καταργηθεί με το ν. 4389/2016).

Ο νέος νόμος, που αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση, διατηρεί τη βασική αρχιτεκτονική του συστήματος σχεδιασμού του ν. 4269/2014 (που επίσης ήταν προϊόν εφαρμογής του προγενέστερου μνημονίου), ως προς τα επίπεδα και τους τύπους των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων , τον τρόπο έγκρισης, και το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους.

Επιφέρει ωστόσο αρκετές αλλαγές, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές, σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, την Εθνική Χωρική Στρατηγική, την αμοιβαία σχέση των βασικών Χωροταξικών Πλαισίων, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (πχ. υποχρεωτική κάλυψη ολόκληρου Καλλικράτειου Δήμου), και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (κυρίως με την προσθήκη ενός συστήματος προέγκρισής τους).

Ο νέος νόμος καθώς και η αιτιολογική έκθεσή του παρουσιάζεται στη συνέχεια από την ΕΕΔΙΠΠΟΧ, ως πρώτο βήμα για την έναρξη της αναγκαίας συζήτησης τόσο για το περιεχόμενό του καθεαυτό όσο και γενικότερα για τις χωρικές πολιτικές στην Ελλάδα.

Δείτε το Νόμο 4447/2016 εδώ και την αιτιολογική έκθεση του νόμου εδώ.