Απόφαση 519/2017 για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού

Την 1.3.2017 δημοσιεύθηκε η απόφαση 519/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακυρώσεως διαφόρων κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων κατά του πρώτου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (απόφαση 24208/4.6.2009 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ Β΄, 1138/2009).

Με την ανωτέρω απόφαση το Δικαστήριο κατήργησε τη δίκη για το λόγο ότι η Διοίκηση, με το επακολουθήσαν (νεώτερο) Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β΄, 3155/2013) εκδήλωσε τη βούλησή της να ρυθμίσει το συγκεκριμένο ζήτημα με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που προέβλεπε η προσβαλλόμενη πράξη.

Συναφώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προηγηθείσα ακύρωση του νεώτερου αυτού Ειδικού Πλαισίου, με την απόφαση 3632/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ, για παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεν συνεπάγεται ούτε προσωρινή αναβίωση του προσβαλλόμενου Πλαισίου, αλλά επιβάλλει στη Διοίκηση, στην οποία αναπέμφθηκε ήδη η υπόθεση, την υποχρέωση να επαναλάβει νομίμως τη διαδικασία έγκρισης του ακυρωθέντος.