Το δικαίωμα στην πόλη

Το άρθρο αποδίδει εισήγηση σε επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΕΔιΠοΧ με ομώνυμο θέμα που έλαβαν χώρα στην Αθήνα στις 28 Μαϊου 2015 και στη Θεσσαλονίκη στις 16 Μαϊου 2016. Εισαγωγή Η πολυπλοκότητα της δομής των σύγχρονων πόλεων συνιστά ένα μεταβαλλόμενο και δυναμικά εξελισσόμενο χαρακτηριστικό που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος. Η αστικοποίηση στην σύγχρονη εποχή […]

Η αποζημίωση των πολεοδομικών δουλειών

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει συχνά περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως π.χ. για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και που συνιστούν περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων […]