Ευθύνεται η νομοθεσία για την έλλειψη αναπλάσεων; Τι οφείλει να διασφαλίσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις αναπλάσεις

Η θέσπιση ιδιαίτερων πολεοδομικών εργαλείων (ΣΟΑΠ, ΖΕΕ, ΖΕΚ, ΖΑΑ, ενεργό οικοδομικό τετράγωνο κ.λπ.) και διαδικασιών για τις αναπλάσεις (άρθρα 8-16 του ν. 2508/1997, ν.δ. 17.7.1923, π.δ. της 4-19.8.1978, π.δ. 132/2.3.1981 […]