Θέματα αποζημιώσεως συνεπεία χωροταξικού σχεδιασμού

Το Δημόσιο υπέχει αστική ευθύνη, πλην άλλων, από παράνομη πράξη του, ανεξαρτήτως του είδους της παρανομίας της (ΕισΝΑΚ), καθώς και από νόμιμη νομική πράξη του οιασδήποτε μορφής (τυπικού νόμου, κανονιστική […]