Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία /«Επιστημονική Εταιρία Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου/«Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας» (ΕΠολΔ/ΕΔιΠ). Η σφραγίδα της Εταιρίας περιλαμβάνει την επωνυμία, τη διεύθυνση και τους αριθμούς τηλεφώνου, φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σωματείου.

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις.

Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με την διοίκηση του σωματείου διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου.

Οι σκοποί του σωματείου, το οποίο αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση, είναι:

α. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στη χώρα μας του πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου και η προώθηση του σχετικού επιστημονικού διαλόγου. Στην έννοια του πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου περιλαμβάνεται και το οικοδομικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος και δη του πολιτιστικού, κατά το μέρος που άπτεται χωροταξικών ή πολεοδομικών επιλογών.

β. Η ανάδειξη της σημασίας της πολεοδομίας και της χωροταξίας για την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη και η ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα αυτόν.

γ. Η προώθηση της αντιλήψεως της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως του χώρου με σεβασμό της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

δ. Η εξέταση της ευρωπαϊκής διάστασης της πολεοδομίας

ε. Η προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών (όπως άλλες ΜΚΟ, τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, Ο.Τ.Α., πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.ά.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι ιδίως τα εξής:

α. Η μελέτη του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου της πολεοδομίας και χωροταξίας.

β. Η ενημέρωση του κοινού και της Πολιτείας ως προς το αντικείμενο, τους στόχους, τις μεθόδους και τον κοινωνικό ρόλο της πολεοδομίας και της χωροταξίας καθώς και η σύνταξη εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων για την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών στους εν λόγω τομείς.

γ. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με σωματεία και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

δ. Η ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικές, κοινοτικές, διεθνείς ή άλλες πηγές.

ε. Η επεξεργασία και υποβολή καινοτόμων προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας.

στ. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων επιμόρφωσης για θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.

ζ. Η συμμετοχή σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα του δημόσιου τομέα των οποίων το έργο και οι αρμοδιότητες άπτονται των σκοπών του σωματείου.

η. Η εκδοτική δραστηριότητα, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.

θ. Η έκδοση δελτίων τύπου για επίκαιρα νομικά θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας.

ι. Η υποστήριξη δημόσιων, πανεπιστημιακών και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος.

ια. Η λήψη κάθε άλλου πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Με εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, ρυθμίζονται τα θέματα διαρθρώσεως και λειτουργίας του σωματείου και ιδίως η σύσταση και λειτουργία οποιοσδήποτε επιτροπής, παραρτήματος, τμήματος ή ομάδας εργασίας, ο τρόπος συνεργασίας με συναφείς ή ομοειδείς συλλόγους του εξωτερικού και εσωτερικού, το ποσόν της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθώς και κάθε άλλο θέμα η ρύθμιση του οποίου παραπέμπεται ρητά στον εσωτερικό κανονισμό από το παρόν καταστατικό. Έως την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ.

Πόροι για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι:

Εισφορές και ετήσιες συνδρομές των μελών.

Κληρονομιές ή κληροδοσίες υπέρ του σωματείου. Οι κληρονομιές ή κληροδοσίες γίνονται πάντοτε αποδεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής.

Κάθε είδους επιχορηγήσεις ελληνικών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών.

Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητες του σωματείου.

Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.

Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στο σωματείο σύμφωνα με το νόμο.

Δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο ως μέλη έχουν:

α. νομικοί με αποδεδειγμένο έργο και δραστηριότητα στους τομείς που συνδέονται με την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

β. μη νομικοί με αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο και δραστηριότητα στην επιστημονική τους περιοχή και εξοικείωση με τα ζητήματα της πολεοδομίας και χωροταξίας, από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη Δημόσια Διοίκηση και την εν γένει επιστημονική κοινότητα.

2.Για την εγγραφή στο σωματείο απαιτείται υποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγγραφη πρόταση τεσσάρων τουλάχιστον μελών του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εγγραφή μέλους με απλή πλειοψηφία.

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις εν γένει εκδηλώσεις του και είναι υποχρεωμένο, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα του σωματείου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε, υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση.

Μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο για χρονικό διάστημα τριών ετών η που απέχει αναιτιολόγητα από ας εν γένει δραστηριότητες του σωματείου για το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να διαγράφει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικοί) Συμβουλίου. Της προτάσεως προηγείται αποστολή ειδικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς το μέλος, με την οποία παρέχεται προς αυτό εύλογη προθεσμία για την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων ή για την έκθεση των λόγων μη συμμετοχής του στις δραστηριότητες του σωματείου. Η περί διαγραφής πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται στη Γενική Συνέλευση προς ψηφοφορία μόνον μετά την άπρακτη εκπνοή της τασσομένης στην προαναφερόμενη ειδική πρόσκληση προθεσμίας. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών, με μυστική ψηφοφορία, μπορεί να διαγράψει κάποιο μέλος της αν αυτό παρεμποδίζει τη λειτουργία ή βλάπτει το έργο του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, συγκροτείται δε από όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του σωματείου ή όπου αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μια φορά τον Οκτώβριο εκάστου έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μετά από έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του σωματείου για συγκεκριμένο και σπουδαίο λόγο.

Τα μέλη του σωματείου καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπικώς τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται χρονολογία, ημέρα και ώρα, όπως και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και δεν ανατίθεται από το παρόν σε άλλο όργανό του. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν ιδίως:

1. Η διάλυση του σωματείου με απόφαση των τριών τετάρτων των παρόντων μελών και εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του σωματείου.

2. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Η έκδοση κανονισμών διάρθρωσης και λειτουργίας του σωματείου.

4. Η εγγραφή και διαγραφή μελών.

5. Ο καθορισμός της ετήσιας τακτικής εισφοράς των μελών του σωματείου και κάθε έκτακτης εισφοράς τους προς το σωματείο.

6. Η απόφαση περί σύστασης παραρτημάτων του σωματείου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, πλην της έδρας του, ή περί διάλυσης τέτοιων παραρτημάτων. Από της συστάσεως του σωματείου λειτουργεί παράρτημα αυτού στη Θεσσαλονίκη.

7. Η έγκριση κανονισμού λειτουργίας των παραρτημάτων του σωματείου.

8. Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται σε Γενική Συνέλευση στην οποία είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του σωματείου και με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντα σε αυτήν μέλη που αντιπροσωπεύουν το μισό συν ένα του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γ ενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση των μελών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν είναι παρόντα σε αυτήν μέλη που αντιπροσωπεύουν το μισό συν ένα του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών.

Τα μέλη του σωματείου μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από άλλα μέλη κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης. Σε καμία περίπτωση όμως ένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από τρία μέλη.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της από τον προσωρινό Πρόεδρό της, που είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προχωρεί στην εκλογή του τακτικού Προέδρου της, καθώς και του Γραμματέα με απλή πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που αναγράφεται στην πρόσκληση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στην αρχή των πρακτικών αναφέρονται ονομαστικά τα μέλη που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση.

Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία δύο (2) ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Ο Πρόεδρος συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του σωματείου, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του, προεδρεύει του Δ.Σ., το εκπροσωπεί δικαστικούς και εξωδίκως και δεσμεύει το σωματείο έναντι τρίτων για όλες τις υποθέσεις του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και επιμελείται των προσκλήσεων των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ταμίας επιμελείται των οικονομικών του σωματείου, παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και προϋπολογισμό και δίνει πληροφορίες αναφορικά με οικονομικά θέματα.

Για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου, είναι δυνατόν να συσταθούν επιτροπές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. συντάσσει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου έτους, που συζητείται στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

β. συντάσσει τους κανονισμούς διάρθρωσης και λειτουργίας του σωματείου και των παραρτημάτων του.

γ. διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου.

δ. αποδέχεται τις κληρονομιές και κληροδοσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο ή εάν το ζητήσουν τρία (3) μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν π ανευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

Το Δ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.

5. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και με τηλεδιάσκεψη.

Ο οικονομικός έλεγχος του σωματείου διενεργείται από Ελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία, αποτελούμενη από τρία μέλη του σωματείου, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική επιτροπή έχει ως αποστολή να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για την οικονομική κατάσταση του σωματείου και την ταμειακή διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια του απερχόμενου έτους.

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού. Η εκκαθάριση διενεργείται από τα μέλη του Δ.Σ. Η περιουσία του σωματείου που σώζεται κατά την εκκαθάριση δεν διανέμεται στα μέλη, αλλά διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην εκπλήρωση παρεμφερούς σκοπού.

Η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

1. Η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου θα είναι συνέλευση των ιδρυτικών μελών και θα συν έλθει μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Πρωτοδικείου για την εγγραφή του στα βιβλία των σωματείων.

2. Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής :

α. εκλογή προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης,

β. ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για Δ.Σ.,

γ. προγραμματικές ανακοινώσεις των υποψηφίων και εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

δ. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έως την έγκριση του Καταστατικού συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

α. Κωνσταντίνο Μενουδάκο,

β. Ευ. Κουτούπα,

γ. Γ. Γιαννακούρου,

δ. Δ. Οικονόμου,

ε. Κ. Γώγο,

η οποία Θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού, καθώς και την οργάνωση εκδηλώσεων και τη διεθνή εκπροσώπηση της εταιρείας σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

Κατεβάστε ολόκληρο το καταστατικό εδώ.