Οι σκοποί του σωματείου, το οποίο αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση, είναι:

α. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στη χώρα μας του πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου και η προώθηση του σχετικού επιστημονικού διαλόγου. Στην έννοια του πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου περιλαμβάνεται και το οικοδομικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος και δη του πολιτιστικού, κατά το μέρος που άπτεται χωροταξικών ή πολεοδομικών επιλογών.

β. Η ανάδειξη της σημασίας της πολεοδομίας και της χωροταξίας για την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη και η ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα αυτόν.

γ. Η προώθηση της αντιλήψεως της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως του χώρου με σεβασμό της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

δ. Η εξέταση της ευρωπαϊκής διάστασης της πολεοδομίας

ε. Η προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών (όπως άλλες ΜΚΟ, τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, Ο.Τ.Α., πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.ά.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.